BEL ONS

0474 98 40 46

Wij denken met u mee!

LED VERLICHTING VOOR DE

PROFESSIONAL

Algemene Verkoopsvoorwaarden

 1. Algemene bepalingen, toepasselijkheid en totstandkoming
  1. Definitie partijen
   1. HOMEFIELD BVBA, met zetel te 1140 Evere, Optimismelaan 95/28, KBO 894.735.225 en wordt steevast vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Mevrouw Hilde VAN DEN BOSSCHE.
   2. LIGHTVISION (hierna LV) is een onderdeel van HOMEFIELD BVBA, met zetel te 1140 Evere, Optimismelaan 95/28, KBO 894.735.225 en wordt steevast vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Mevrouw Hilde VAN DEN BOSSCHE.
   3. KLANT, hierna Klant is elke contractant of potentiële contractant…

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Lightvision gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, aanvaarde opdrachten en gesloten overeenkomsten.

Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts indien en voorzover Lightvision die afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. Ook in dat geval blijven deze algemene voorwaarden van Lightvision op aanvullende wijze gelden.

1.3 De plaatsing van een bestelling of de betaling van een factuur door de klant impliceert de onvoorwaardelijke kennisname en aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden. Vanaf dat ogenblik verbinden deze voorwaarden exclusief de partijen en wordt de klant geacht definitief en onherroepelijk afstand te doen van zijn (aankoop)voorwaarden.

1.4 Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd laat dit onverlet de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. In de voorwaarden zal voor de nietige resp. vernietigde bepaling een bepaling in de plaats treden die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.

1.5 Alle overeenkomsten komen pas tot stand nadat deze door Lightvision of een van haar gemachtigde medewerkers schriftelijk (adhv een orderbevestiging) worden bevestigd

De orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij binnen 48 uur na de datum van orderbevestiging de klant per aangetekende zending, dan wel per e-mail schriftelijke bezwaren of wijzigingen overmaakt aan Lightvision.

Voor de inhoud van de overeenkomst is bepalend hetgeen de opdrachtbevestiging omvat. Er wordt geen rekening gehouden met eventueel gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken en toezeggingen van Lightvision of haar medewerkers, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden bevestigd door Lightvision.

2. Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Deze zijn slechts bindend indien ze schriftelijk of per mail worden meegedeeld aan de klant.

2.2 Alle bij een offerte of aanbieding verstrekte gegevens blijven eigendom van Lightvision en dienen op verzoek van Lightvision op kosten van de ander geretourneerd te worden. Deze gegevens mogen niet zonder toestemming van Lightvision worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.

De offertes gelden bovendien enkel voor zover de verstrekte gegevens volledig en correct zijn en voor uitvoering der werken in normale (werk-)omstandigheden, wat betreft werkterrein, materieel en materialen, afmetingen en dergelijke. LV probeert steeds gepast navraag te doen en te informeren naar behoeftes en kan niet aansprakelijk zijn voor onjuiste of onvolledige info verstrekt door de Klant.

2.3 Door het verzenden van een offerte door Lightvision aan de klant, is Lightvision geenszins verplicht tot daadwerkelijke levering(en) c.q. acceptatie van een order over te gaan. De order moet bevestigd worden door de plaatsing van een handtekening onder de offerte of door het versturen van een e-mail aan Lightvision met in bijlage een geschreven akkoord.

 1. Prijzen en betaling

3.1 De in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen binden Lightvision niet.

3.2 Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, zijn de prijzen van Lightvision:

 • Gebaseerd op levering vanaf de magazijnen of andere opslagplaatsen van Lightvision;
 • Exclusief btw, invoerrechten, andere belastingen, heffingen (waaronder o.a. doch niet limitatief BEBAT en RECUPEL) en rechten;
 • Exclusief de kosten van verpakking, in-en uitlading en verzekering;

Voor elke bestelling kleiner dan € 400,00 ecxl. Btw worden bovendien ook transportkosten aangerekend.

3.3 Klanten dienen na het plaatsen van de bestelling en het ontvangen van de orderbevestiging over te gaan tot betaling van een voorschot.

Het bedrag van de voorschot staat vermeld op de offerte.

Bij gebrek aan betaling van het bedrag van de voorschot, kan Lightvision niet overgaan tot uitvoering van de bestelling.

3.4 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt elk contract aangegaan tegen contante betaling van het saldo bij de levering en dit zonder korting.

3.5 Nieuwe klanten van Lightvision worden evenwel onderworpen aan een kredietcheck, hetgeen er op neer komt dat de klant de eerste drie (3) bestellingen volledig dient te betalen vóór de levering.

3.6 Het protest tegen de factuur dient aangetekend te gebeuren binnen een termijn van acht (8) dagen na de levering.

3.7 Bij niet-betaling van de gehele of de gedeeltelijke prijs op de vervaldag van de factuur zal door de klant van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling een conventionele intrest verschuldigd zijn op de openstaande schuld ten bedrage van 10% per maand met een minimumintrest zoals volgt uit de bepalingen van artikel 5 WBBH.

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het openstaande saldo van rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande aanmaning, verhoogd worden met 10 % op het oorspronkelijk gefactureerde bedrag ten titel van forfaitair schadevergoeding, met een minimum van € 250,00 en te verhogen met de gemaakte kosten met betrekking tot de invordering van de schuldvordering, hieronder begrepen de erelonen van de advocaten overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 WBBH. Tevens zal er een forfaitaire kost worden aangerekend indien de Klant dient te worden aangemaand voor openstaande facturen. Partijen begroten deze op 12,50 EURO per aanmaning die van rechtswege verschuldigd is en mag aangerekend worden.

3.8 De gehele vordering van Lightvision, ook dat gedeelte dat nog niet is geïncasseerd of nog niet bij een factuur in rekening is gebracht, is onmiddellijk ten volle opeisbaar:

 • Bij niet stipte betaling van door klant verschuldigde bedragen;
 • Indien de klant in staat van kennelijk onvermogen verkeert (hetgeen wordt vermoed in geval van beslagen), gerechtelijke reorganisatie aanvraagt of verkrijgt, haar rechtspersoonlijkheid verliest, dan wel ontbonden, respectievelijk geliquideerd wordt;
 • In geval van overdracht van handelsfonds, aandelen of fusie in hoofde van de klant;
 • Indien en zodra enig beslag ten laste van de klant wordt gelegd.

3.9 Een klacht van eender welke aard kan door de klant niet ingeroepen worden als reden tot schorsing of uitstel van betaling. De Klant doet bij deze uitdrukkelijk en weloverwogen afstand van zijn opschortingsrecht (ENAC).

 1. Levering en termijnen van levering

4.1 De levering van de goederen geschiedt vanaf de magazijnen van Lightvision, dan wel deze van de fabrikanten of leveranciers, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen.

4.2 De door Lightvision opgegeven termijnen van levering, respectievelijk het door Lightvision opgegeven tijdstip van levering zijn aangegeven bij wijze van inlichting en zijn niet bindend.

Eventuele vertragingen in de levertermijnen kunnen nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding, noch tot annulatie van de bestelling, evenmin tot ontbinding van de overeenkomst.

Indien de levering door overmacht wordt verhinderd, dan heeft Lightvision het recht om hetzij de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen, hetzij de uitvoering ervan op te schorten. De klant ziet hierbij uitdrukkelijk af van een eventuele schadevergoeding.

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Lightvision onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Lightvision behoort te komen, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen: belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van bevoegde internationale, nationale of regionale (overheids)instanties, gebrek aan grondstoffen, werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkade, fabrieks- en vervoersstoringen van welke aard dan ook, embargo, staat van beleg, oorlog, onlust en daarmee gelijk te stellen toestanden, stroomstoring, storing in (tele)communicatielijnen, brand, ontploffing, waterschade, overstroming, blikseminslag en andere extreme weersomstandigheden en calamiteiten, uitval of ziekte van personeel, alsmede quarantaine.

Onder overmacht wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van Lightvision aan hun verplichtingen, transport moeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, import- of handelsverboden.

4.3 De kosten van aflevering, installatie en montage zijn voor rekening en risico van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

 1. Eigendomsvoorbehoud en risico

5.1 De door Lightvision geleverde goederen blijven haar eigendom totdat de klant alle verplichtingen uit enige met Lightvision gesloten overeenkomst is nagekomen.

5.2 De eigendom van de geleverde goederen zal pas worden overgedragen op de klant tot na de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door klant geleverde of te leveren goederen aan de klant verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen.

5.3 Het risico van de door Lightvision af te leveren goederen is voor rekening van de klant vanaf het moment dat de goederen de magazijnen van Lightvision of haar fabrikanten, leveranciers hebben verlaten, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen.

LV heeft een bijzondere regeling met haar fabrikanten leveranciers en transporteur getroffen die ter zake een bijzondere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheidsregelingen hebben. Partijen erkennen en aanvaarden daarom de strikte procedure en termijnen inzake verificatie van schade en zichtbare gebreken.

Tot het ogenblik dat de eigendom van de verkochte goederen effectief aan de klant is overgedragen, is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden, te vervreemden, te schenken, te bezwaren met enig zekerheidsrecht, te verhuren, in bruikleen te geven, of op eender welke andere wijze in strijd met het eigendomsvoorbehoud daarover te beschikken.

5.4 Indien de klant, in weerwil van het in het vorige lid vermelde verbod, toch op een zodanige wijze over de geleverde goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust beschikt, zal Lightvision onverwijld en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd zijn om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen die 50% van de verkoopprijs zal bedragen. Betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

5.5 De klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen.

5.6 De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om het eigendomsrecht van Lightvision die de eigendom op de geleverde goederen heeft voorbehouden, veilig te stellen en desgevallend de goederen te verzekeren.

 1. Gebreken, klachttermijnen en garantieaansprakelijkheid

6.1 Lightvision kan geen exacte kleurovereenstemming waarborgen tussen verschillende leveringen, noch tussen stalen en geleverde goederen.

6.2 De klant dient de door Lightvision afgeleverde goederen in eerste orde bij aflevering en aansluitend zo spoedig mogelijk te (laten) onderzoeken. Hij dient hierbij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de verpakking intact is of de juiste goederen zijn afgeleverd; of de afgeleverde zaak wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld aantal en hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, of de afgeleverde goederen voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze niet specifiek zijn overeengekomen - aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of normale handelsdoeleinden.

Er zijn onderscheiden termijnen en verificatie plichten:

 • De verpakking dient ONMIDDELLIJK en bij AFLEVERING te worden nagekeken. Immers geldt er een bijzondere regeling met de transporteur in het voordeel van partijen maar vergt dat wel dat men onmiddellijk verifieert of de verpakking al dan niet intact is. Zoniet dient dat ONMIDDELLIJK gemeld aan de transporteur die dat ter plaatse moet noteren op de afleverbon en dienen er ook ONMIDDELLIJK foto’s van genomen ter plaatse. Binnen de 24 uur na levering dienen deze schriftelijke opmerkingen aan de transporteur (en het schriftelijk bewijs dat deze daarvan afgeeft) en de foto’s te worden overgemaakt aan LV.
 • Worden er aansluitend zichtbare beschadigingen, gebreken of een verkeerde levering vastgesteld, dan dient de klant deze binnen drie (3) werkdagen na de aflevering van de desbetreffende goederen schriftelijk en aangetekend te melden aan Lightvision. Er dienen ook ONMIDDELLIJK foto’s van genomen ter plaatse. Het is gebruikelijk en ondersteld dat de klant bij levering aansluitend de geleverde goederen test op werking en gebeurlijk technisch defect.
 • Gebreken, die bij aflevering niet zichtbaar zijn en niet door een zorgvuldige controle vastgesteld kunnen worden, moeten door de klant binnen twee (2) dagen na de ontdekking ervan, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na aflevering, schriftelijk, gedetailleerd en per aangetekend schrijven aan Lightvision ter kennis worden gebracht. Er dienen ook ONMIDDELLIJK foto’s van genomen ter plaatse.

6.3 In geval van verzuim van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel wordt de klant geacht het geleverde in perfecte en deugdelijke staat te hebben ontvangen en vervalt ieder recht van de klant op klachten en protesten ivm gebreken van welke aard dan ook. Immers hebben de fabrikanten, leveranciers en transporteurs ook hun regelgeving inzake waarborg en garantie.

6.5 Worden niet in behandeling genomen, klachten die niet gerelateerd zijn aan de kwaliteit van de geleverde goederen. Het betreffen klachten die onder andere zijn ontstaan door:

 • Atmosferische veranderingen (vochtigheidsgraad, temperatuur, ..);
 • Foutief of onzorgvuldig gebruik, verkeerde montage of elektrische aansluiting;
 • Veranderingen of reparaties aangebracht aan de goederen die niet met toestemming van Lightvision of de fabrikant zijn verricht;
 • Nalatig onderhoud van de goederen.

6.6 De klant moet binnen de drie werkdagen ook het nodige doen teneinde de klachten tegensprekelijk te laten vaststellen binnen de kortst mogelijke termijnen. Lightvision engageert zich om deze vaststellingen te aanvaarden en bij te wonen mits:

 • Lightvision daar tijdig (uiterlijk 48 uur voor de expertise) en per fax of aangetekend schrijven van in kennis gesteld wordt.
 • Er beroep wordt gedaan op een erkend gerechtsdeskundige, dewelke minnelijk in onderling overleg wordt aangesteld. Lightvision houdt zich het recht voor zich te verzetten tegen de aanstelling van een deskundige eenzijdig gekozen door de klant.

De klant is verplicht deze minnelijke geschillenregeling te volgen en te doorlopen alvorens deze zich op ontvankelijke wijze kan wenden tot een rechtbank.

Partijen erkennen en aanvaarden dat deze technische aansprakelijkheid uiteraard steeds nog juridisch dient getoetst aan deze voorwaarden en de specifieke garantieregeling van leverancier, fabrikant en of vervoerder.

Partijen komen overeen en aanvaarden mee te werken aan de werkzaamheden van deskundige en deze ook bij helften te zullen provisioneren daar zij erkennen dat zij beiden gebaat zijn bij een zo snel en efficiënt mogelijke afhandeling van een technisch geschil.

Partijen bevestigen de voorkeur dat ook buitengerechtelijk te doen en hieraan mee te werken in de volgende zin:

 • Zij erkennen de kundigheid van alle deskundigen die worden bevraagd en weerhouden in technische materies door de Rechtbank van Eerste aanleg van de plaats waar het goed werd geleverd als gerechtsdeskundige.
 • Zij zullen naar beste vermogen meewerken en alles in het werk stellen om de expertise zo diligent en vlot mogelijk te doen verlopen (binnen redelijke termijn reageren op briefwisseling, aanwezig zijn op afspraken, aanleveren van stukken zo nodig en desgevraagd door de deskundige, …).

Om dit belang te beklemtonen is het dan ook zo dat partijen het principe aanvaarden dat een niet minnelijk meewerkende partij bij een navolgende procedure zal gehouden zijn de kosten van de gerechtsdeskundige integraal zelf te provisioneren.Men aanvaardt ook dat Lightvision alsdan bij wijze van provisioneel vonnis zijn hoofdsommen kan vorderen.

6.7 Lightvision verleent generlei verdere garantie en aanvaardt geen andere aansprakelijkheid dan de fabrikant c.q. toeleverancier jegens haar heeft gegeven of aanvaard. De garantievoorwaarden van de fabrikant c.q. toeleverancier kunnen op aanvraag van de klant bekomen worden indien niet gevoegd bij de levering of raadpleegbaar op de website van deze laatste.

6.8 Lightvision beslist vrij of de goederen al dan niet (kosteloos) dienen te worden vervangen/hersteld als passende tegemoetkoming ten voordele van de klant.

Indien Lightvision ter voldoening aan het garantieverplichting nieuwe onderdelen of diensten levert, zullen op deze onderdelen of diensten alle bepalingen van deze voorwaarden van toepassing zijn.

Op reparaties wordt nimmer garantie verstrekt.

6.9. Indien Klant jegens LV één of meer van haar uit de Wet, de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet, niet tijdig of niet-volledig nakomt, is Contractpartij steeds, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, jegens LV gehouden haar alle Schade te vergoeden die LV dientengevolge lijdt. Deze bepaling laat onverlet het recht van LV om jegens Contractpartij andere vorderingen (bijvoorbeeld nakoming) in te stellen en/of andere rechtsmaatregelen (bijvoorbeeld ontbinding) te treffen.

 

6.10. Klant is jegens LV aansprakelijk voor alle Directe en/of Indirecte Schade berokkend aan (personeel van) LV of aan anderen dan Partijen, eigendommen van (personeel van) LV of van anderen dan Partijen, welke directe en/of Indirecte Schade veroorzaakt is door (personeel van) Klant, door Klant ingeschakelde anderen dan Partijen en/of door haar gebruikte materialen of daarmee verband houdt, dan wel welke directe en/of Indirecte Schade het gevolg is van, dan wel verband houdt met een onveilige situatie in de organisatie van Klant.

 1. Overdracht van schuldvordering(en)

7.1 Indien de klant, in weerwil van het in artikel 5.3 vermelde verbod, toch overgaat tot vervreemding van de geleverde goederen, verbindt de klant zich ertoe om simultaan alle schuldvorderingen over te dragen aan Lightvision die voortspruiten uit deze vervreemding, overeenkomstig artikel 1690 B.W.

Desgevallend volstaat een eenvoudige kennisgeving door Lightvision aan de derde-verkrijger van de geleverde goederen, opdat deze derde-verkrijger enkel nog bevrijdend kan betalen aan Lightvision met Lightvision in kopij.

Lightvision is gerechtigd het bedrag van de facturen te verhogen met 20% telkens indien de klant nalaat haar schuldvordering over te dragen of daden van invordering stelt. Deze verhoging geschiedt van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling. Men wordt geacht in overtreding te zijn indien men niet reageert op ingebrekestellingen.Deze daden van invordering kunnen ook zijn: een regeling voorstellen, schulden (gedeeltelijk) kwijtschelden, ….

 1. Pand op schuldvorderingen

8.1 Tot waarborg van de betaling van de door de klant aan Lightvision verschuldigde sommen in hoofdsom, rente en kosten, geeft de klant ten voordele van Lightvision in pand:

 • Al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook.

Bedoeld worden onder meer vorderingen van de klant uit handelscontracten, vorderingen van de klant uit hoofde van prestaties en diensten, vorderingen van de klant uit opbrengsten van roerende of onroerende goederen, vorderingen van de klant uit hoofde van pensioenen, vorderingen voortvloeiend uit de beroeps-en handelsactiviteit van de opdrachtgever, vorderingen van de klant op bank- of andere financiële instellingen, vorderingen van de klant in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, vorderingen van de klant uit hoofde van verzekeringen, vorderingen van de klant op de overheid en andere publiekrechtelijke rechtspersonen, vorderingen van de klant met betrekking tot de sociale zekerheid. Voormelde opsomming is exemplatief en niet limitatief.

8.2 Het pand op schuldvorderingen maakt de klant inningsonbevoegd. De klant kan bijgevolg de schuldvordering(en) die hij ten voordele van Lightvision in pand gaf, niet meer innen te eigen bate.

Lightvision is ertoe gerechtigd om de debiteur van de verpande schuldvordering(en) van zijn klant in kennis te stellen van de verpanding, en alles te doen om dit pand tegenwerpelijk te maken aan derden, dit op kosten van de klant die de schuldvordering(en) in pand gaf.

De klant engageert zich ertoe alle informatie met betrekking tot de identiteit van de debiteur van de verpande schuldvordering(en) te verschaffen op eerste verzoek van Lightvision, zodat Lightvision tot inning van de verpande schuldvordering(en) kan overgaan. Bij gebreke hieraan zal dezelfde schaderegeling van toepassing zijn als in artikel 7.

Lightvision zal uit hoofde van de verpande schuldvordering(en) verschuldigde sommen rechtstreeks kunnen innen opzichtens de debiteur van de verpande schuldvordering(en), zonder voorafgaande ingebrekestelling van deze laatste.

 1. Opschortingsrecht, ontbinding en annulering

9.1 Onverminderd het overig bepaald in deze voorwaarden heeft Lightvision in de gevallen dat:

 • de klant zich in een toestand van kennelijk onvermogen en/of bedreigde continuïteit bevindt;
 • de klant een verzoek tot het verkrijgen van uitstel van betaling indient;
 • beslag op het geheel of een gedeelte van klants' vermogen wordt gelegd;
 • de klant komt te overlijden;
 • de klant enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;
 • de klant nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
 • de klant overgaat tot staking, liquidatie of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel overgaat tot wijziging der doelstelling van zijn bedrijf, door het enkel plaatsgrijpen van een der gemelde omstandigheden

het recht de overeenkomst bij schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, zekerheid voor de betaling te verlangen zonder dat Lightvision tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is.

9.2 In geval van annulering – verbreking van de overeenkomst is de klant gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op de overeengekomen prijs, te verhogen met de waarde van hetgeen op het ogenblik van annulatie reeds uitgevoerd is en/of verschuldigd is aan de toeleveranciers van Lightvision en de door Lightvision gemaakte kosten.

In geval van maatwerk bedraagt deze forfaitaire schadevergoeding 90 % van de totale factuurwaarde.

Lightvision heeft bijkomend recht op vergoeding wegens winstderving.

 1. Wijzigingen en meer- en minderwerk

10.1 Partijen kunnen in onderlinge overeenstemming wijzigingen brengen aan één of meerdere bepalingen van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld het verlengen van termijnen van uitstel, …

Wijzigingen aan de overeenkomst tussen partijen kunnen geen gevolgen of wijzingen teweegbrengen aan de onderhavige algemene voorwaarden. Deze voorwaarden blijven alsdan ook van kracht.

10.2 De klant heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijzigingen op te dragen. Slechts meerwerk, dat als zodanig is opgedragen, zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Meerwerk zal Lightvision schriftelijk en gedetailleerd worden opgedragen.

In geval van minderwerk en mindere bestellingen behoudt LV zich het recht voor om de kortingen die zij toestond in de offertes te herzien en niet meer te (zullen) toepassen.

10.3 Het gemis van een schriftelijke en gedetailleerde opdracht laat onverlet de aanspraken van de klant op de uitvoering zoals deze werd opgedragen.

Lightvision kan het bestaan van meerwerken bewijzen door alle middelen van het recht.

10.4 Lightvision heeft het recht kosten welke voor haar door de hierna te noemen oorzaken ontstaan aan de klant in rekening te brengen wanneer:

 • De werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Lightvision worden verzwaard of niet normaal en zonder onderbreking kunnen geschieden;
 • Overheidsvoorschriften welke ten tijde van het afsluiten der overeenkomst van Lightvision niet bekend waren of bekend konden zijn, van kracht worden;
 • Indien sprake is van minderwerk en zulks een vermindering van het overeengekomen bedrag.
 1. Rechten van industriële en intellectuele eigendom

11.1 Tenzij anders overeengekomen, behoudt Lightvision de auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, apparatuur en offertes (hierna genoemd creaties).

Deze zaken blijven exclusieve eigendom van Lightvision en mogen zonder haar uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond, op om het even welke wijze gewijzigd, geheel of gedeeltelijk nagemaakt of op andere wijze gebruikt worden. De klant is gehouden deze zaken op eerste verzoek van Lightvision te retourneren op straffe van een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €750 per dag.

11.2 Op elk ogenblik voor de oplevering van de werken mag Lightvision foto’s of films maken van het gebouw waarin haar creatie werd gerealiseerd. Lightvision mag deze foto’s of films gebruiken voor publicitaire doeleinden of in een boek of tijdschriftartikel. Wanneer de klant of zijn architect meewerken aan een artikel of bijdrage over het gebouw en wanneer daarin het licht of belichtingsaspect aan bod komt, zien zij er op toe dat dit artikel of deze bijdrage op een correcte wijze verwijst naar Lightvision als auteur van deze creatie.

 1. Toepasselijk recht

12.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden en alle offertes en overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door het Belgisch recht.

De werking van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Bevoegde rechtbanken

13.1 Alle geschillen tussen Lightvision en de klant die ontstaan naar aanleiding van de offerte of de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting beslecht worden door de rechtbank van Limburg, Afdeling Hasselt.

 1. Kosten en rechtsplegingsvergoeding

14.1 Lightvision heeft het recht om de terugvordering te vragen van alle kosten die in hoofde van Lightvision zijn gemaakt ter invordering van de openstaande factuur, zoals daar zijn advocatenkosten, administratiekosten, kosten van aangetekende zendingen, …

De opsomming van de invorderingskosten is exemplatief en niet exhaustief.

Partijen streven oprecht en uitdrukkelijk naar buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Om die reden gaan zijn dan ook uitdrukkelijk en weloverwogen akkoord om desbetreffend steeds, met inbegrip van behandeling op verzet, het basistarief van de geactualiseerde bedragen van de rechtsplegingsvergoeding te weerhouden.

LV verwijst uitdrukkelijk naar de richtlijnen en handleidingen bij de producten die gevoegd zijn bij de leveringen vanwege de fabrikant en leverancier en die uiteraard steeds dienen gerespecteerd en nageleefd. Ook kan men die vaak vinden op websites.